Едип или Сократ: литературните примери у философите

Софийският литературоведски семинар и Културният център на СУ

Едип или Сократ:
литературните примери у философите

ks_4.16разговор върху книгата на

Камелия Спасова
Събитие и пример у Платон и Аристотел 

 

16 април 2014 г., 19.00 часа

Театрална зала, СУ, Ректорат

С участието на:

Миглена Николчина, Иван Добчев, Виолета Дечева, Невена Панова, Васил Видински 

 

Разговорът е фокусиран около питането: защо философите обичат да си служат с примери, които да илюстрират сложни идеи, тези, концепции или заплетени метафизични въпроси. Не е ли работата с Едиповците, Сократовците и Антигоните подвеждаща и опасна за теоретичните парадигми, които често биват атакувани и подривани от следходниците през използванитев тях литературни примери. „Събитие и пример у Платон и Аристотел“ отказва да даде окончателен отговор. За начало книгата предлага да гледаме в две посоки, като се спира на изходна културна дихотомия, проектирана върху фигурите на Аристотел и Платон. Има още

The Hero and the Monster

The Idea of Political Power in the Classic Tragedy and its Modern Interpretations by Prof. Boyan Manchev

Boyan_Manchev-200x200The cycle of lectures of the Institute for Advanced Studies Balkanski-Panitza aims to present to the wide audience leading researchers from Bulgaria and abroad who work in various academic fields (humanitarian and social sciences, science, engineering). Among the lectors are distinct figures from the civil society, means of mass communication and business with respect to the education and science issues in Bulgaria. The lectures aim to bridge the different fields of the scientific knowledge and to contribute to the enrichment of the academic life in Bulgaria in accordance to the mission of the Institute.

What: The Hero and the Monster. The Idea of Political Power in the Classic Tragedy and its Modern Interpretations.
When: 09 April, 2014, 19:00
Where: Sofia University Rectorate, lecture hall 224 (hall America for Bulgaria)

The lecture will explore the idea of the political community in Ancient Greece while focusing on pieces of classical tragedies and in particular on Sophocles’ ”Oedipus the King.” Sophocles’ interpretation of the myth for Oedipus will be examined as a political text, which implies a particular thesis about the political power. The goal of the analysis is to contribute both to the initial structural characteristics of the European idea about politics and to the uncovering of the mythical models, which contribute to the idea’s formation.

Има още

Героят и Чудовището

Идеята за политическа власт в класическата трагедия и модерните й интерпретации

Лекцията на Боян Манчев ще изследва идеята за политическа общност в Древна Гърция на основата на материал от класическата трагедия, в частност “Едип цар” на Софокъл. Софокловата интерпретация на мита за Едип ще бъде разгледана като политически текст, който имплицира специфична теза върху политическата власт. Целта на анализа е да допринесе както за разбирането на началните структурни особености на европейската идея за политическо, така и за разкриването на митическите модели, участващи в нейното формиране.

Време: 09 April, 2014, 19:00

Място: Зала „Америка за България“ /аудитория 224/ на Ректората на СУ