СЛС | SLS

Софийски литературоведски семинар се фокусира върху изследването и разработването на концепти (идеи, понятия, термини, теории), улавящи и проблематизиращи моментите на преобразуване в текста и по неговите граници. Тези преобразувания – като трансформация, метаморфоза, трансмодалност, премоделиране, усукване, инфлексия, превърнатост, инверсия… – могат да бъдат видени в оптиката на една диахрония (генеалогии, пораждания, автотекстуалност…); в една или друга пространствена оптика като събития вътре в текстове, между текстове, между хетерогенни дискурси и медии, между незнаковото/нетекстуалното и знаковото/текстуалното, между различни изкуства, дисциплини и контексти, включително геополитически; и най-сетне в оптиката на потенциалността с нейните онтологически, утопически и други ресурси.

The Sofia Literary Theory Seminar is focused on the research and elaboration of concepts (ideas, notions, terms, theories), which grasp and problematize the moments of transformation in the text and at its limits. These transformations – as alteration, metamorphosis, transmodality, torsion, inflection, inversion…. – are examined through the optics of diachrony (as genealogy, genesis, autotextuality….); through spatial optics as events within texts, between texts, between heterogeneous discourses and media, between the nonsemiotic/nontextual and the semiotic/textual, and between various arts, disciplines and contexts; and last but not least in the optics of potentiality with its ontological, utopian and other resources.