The Sofia Literary Theory Seminar : 100 years of Franz Kafka’s Metamorphosis

kafka_posterFranz Kafka’s Metamorphosis was published for the first time in 1915, in the October issue of Die Weißen Blätter, so October 2015 is being celebrated worldwide as the 100th anniversary since the appearance of the uncanny story of Gregor Samsa. This also makes 100 years of theoretical tackling of the Metamorphosis, which drew the attention of numerous outstanding philosophers, literary theoreticians and writers of the 20th and 21st century including Alain Badiou, Albert Camus, Alenka Zupančič, Catherine Malabou, Georges Bataille, Gilles Deleuze and Felix Guattari, Giorgio Agamben, Jacques Derrida, Jean-Paul Sartre, Judith Butler, Jorge Luis Borges,  Julia Kristeva, Martin Heidegger, Maurice Blanchot, Merab Mamardashvili, Michel Foucault, Mladen Dolar, Slavoj Žižek, Theodor Adorno, Tzvetan Stoyanov, Tzvetan Todorov, Walter Benjamin, etc. Certain paradigmatic interpretations of Kafka’s work forcefully delineate the interpretative fields of the 1960s and 1970s. We might even say that they provide a red thread in discussions regarding the status of the short story and of the space of literature per se.

The Sofia Literary Theory Seminar dedicated a year of collective effort to the careful reading of Kafka’s Metamorphosis. Through the prism of this history, at a colloquium which took place on October 21 at the Sofia University “St. Kl. Ohridski”, its members offered their own perspective to the heterogeneous trends in contemporary debates. Their approach was open to the spheres of philosophy and literature as the grid for analysing Kafka’s work, but also to political science, political economy, sociology, and other areas of thought. Central to the discussion was the concept of metamorphosis in its potential for a constructive approach to the problems of fiction and fictional modelling. A more general wager of the discussion was the question of the status of literary theory today.

In the program:

Radosvet Kolarov, Franz Kafka’s Metamorphosis:  Transfigurations of Alienation

Darin Tenev. Modelling, Metamorphosis: Kafka’s Formal Indications

Miglena Nikolchina. Metamorphosis and Subtraction: from Kafka to Lem with Deleuze and Mamardashvili

Kamelia Spasova and Maria Kalinova. Negative Anagnorisis. A Series of Negations in Kafka

Enyo Stoyanov. Die Umkehr: The Chiasmic Transformations of Gregor Samsa

Boyan Manchev. Beyond the Work:  Metamorphosis

100 години от „Метаморфозата“ на Франц Кафка

Софийският литературоведски семинар 
представя своята перспектива към

100 години от „Метаморфозата“ на Франц Кафка

21.10.2015, 17.00 – 20.30 часа
Първа заседателна зала, СУ

kafka_poster„Метаморфозата“ на Франц Кафка излиза за първи път в октомврийския брой на списание „Белите страници“ (“Die Weißen Blätter”) през 1915 г., което е повод в световен мащаб този месец да бъде отбелязвана 100 годишнината от появата на обезпокоително-странната история на Грегор Замза. Това са същевременно сто години на теоретични, философски и критически подхващания на „Метаморфозата“, към която се обръщат редица видни философи и литературоведи на XX и ХХI в.: Юлия Кръстева, Цветан Стоянов, Цветан Тодоров, Мераб Мамардашвили, Катрин Малабу, Камю, Сартр, Хайдегер, Батай, Бланшо, Борхес, Адорно, Бенямин, Фуко, Дельоз и Гатари, Дерида, Агамбен, Зупанчич, Долар, Жижек, Бътлър и др. Парадигматични интерепретации на творчеството на Кафка с особена сила очертават интерпретативни нагласи през 60-те и 70-те. Дори може да говорим, че те представляват червена нишка в теоретични дискурс за статута на разказa, както и за самото литературно пространство.
Софийският литературоведски семинар – и по-конкретно Радосвет Коларов, Дарин Тенев, Миглена Николчина, Камелия Спасова, Еньо Стоянов и Боян Манчев – в продължение на изминалата една година се заеха с бавно четене на „Метаморфозата“ на Кафка. През призмата на тази история те ще се опитат да предложат собствената си перспектива към разрояващите се тенденции в съвременните философски и литературоведски дебати. Кръглата маса е интердисциплинарно отворена не само към полетата на литература и философия, където се полага творчеството на Кафка, но и към други сфери на мисленето. Централно за форума ще бъде понятието метаморфоза и възможностите то да се мисли като конструктивно за фикцията и фикционалните светове. По общият залог на подобна обсъждане е питането за статута на теорията днес.

В програмата:

17ч.
Радосвет Коларов – „Метаморфозата“ на Франц Кафка: Преображения на отчуждението
Дарин Тенев – Моделиране, метаморфоза: формалните указания на Кафка
Миглена Николчина – Метаморфоза и изваждане: от Кафка до Лем с Дельоз и Мамардашвили
18 – 18:30 ч. Дискусия

19ч.
Камелия Спасова | Мария Калиновa – Негативен анагнорисис. Серия от отрицания при Кафка
Еньо Стоянов – Обратът: хиазмичните трансформации на Грегор Замза
Боян Манчев – Отвъд творбата: „Метаморфозата“
20 – 20:30ч. Дискусия